ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်စာရင်း

 
(၁.၅.၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိသူများစာရင်း

Weather
NAYPYITAW WEATHER