အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များ

 
ဆက်သွယ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း လိုင်စင်ရရှိသူများ၏ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် တာဝန်များ

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေ (Universal Service Fund, USF) ထူထောင်ခြင်းစည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၉/၂၀၁၈)

လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေများကို ပြင်ဆင်သည့် နည်းဥပဒေ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၀/၂၀၁၈)

မီးစက်သံဆူညံမှုဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်

Over Head ဆက်သွယ်ရေးကေဘယ်ကြိုးများ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန်ကြားချက်

ဖိုင်ဘာလမ်းကြောင်းတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညွှန်ကြားချက်

Weather
NAYPYITAW WEATHER