တင်ဒါ

 
Monitoring Control Center (MCC) အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

Mobile Monitoring Station (MMS) အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Monitoring Control Center (MCC) အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Mobile Monitoring Station (MMS) အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

SIM Registration Management System တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ကြေညာခြင်း

SIM Registration Management System တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ Software Update and Maintenance for ASMS ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ HF(High Frequency) Monitoring စနစ်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းဆိုင်ရာရန်ပုံငွေ (Universal Service Fund, USF) ကို အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်မည့် မြို့နယ်/ မြို့ (၃၂)ခု အတွက် တင်ဒါခေါ်ယူထားမှုအား ဖျက်သိမ်းကြောင်း အသိပေးခြင်း

တင်ဒါအောင်မြင်သူအား ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

1234...Last
Weather
NAYPYITAW WEATHER