ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဌာန
e-mail:uso.ptd@ms-motc.gov.mm
e-mail:tariffinspection2017@gmail.com