ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

လိုင်စင်ဌာန

လုပ်ငန်းလိုင်စင်ဌာနစု

e-mail:licence_services.ptd@ms-motc.gov.mm

e-mail: ptdregulator@gmail.com

ဖုန်း   ၀၆၇ ၃၄၀၇၅၅၃၊  ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၁၇       

စက်ပစ္စည်းလိုင်စင်ဌာနစု

e-mail:licence_equipment.ptd@ms-motc.gov.mm

e-mail: equipmentlicence@gmail.com

ဖုန်း     ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၇၉   

စစ်ဆေးရေးဌာန

e-mail:inspection.ptd@ms-motc.gov.mm 
e-mail:ptd.inspection.section@gmail.com
ဖုန်း
       ၀၆၇ ၃၄၀၇၆၇၀၊ ၀၆၇ ၃၄၀၇၆၇၁၊ ၀၆၇ ၃၄၀၇၆၇၃၊  ၀၆၇ ၃၄၀၇၆၇၄