ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဦးမျိုးဆွေ                                      
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
e-mail:myoswe@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၅
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၁၆
 

ဦးသန်းထွန်းအောင်                                      
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
စီမံရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနကြီး
e-mail:thanhtunaung@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၄၃၅
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၄၃၅
 
 
 

ဦးစိုးနိုင်                                          
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၊ ဥပဒေ၊ လိုင်စင်နှင့်အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေးဌာနကြီး
e-mail:soenaing@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၆
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇
 
 
 
 

ဦးဇာနည်အောင်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အရင်းအမြစ်၊ ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးဌာနကြီး
e-mail:zarneaung@ptd.gov.mm 
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၄၃၈
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

 
ဦးခင်ကျော်                             
ညွှန်ကြားရေးမှူး                            
စီမံရေးရာဌာန                         
e-mail:khinkyaw@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၄၈၇                 
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇         
 
 
     

ဒေါ်စံစံ                                       
ညွှန်ကြားရေးမှူး                               
ဥပဒေဌာန                         

e-mail:sansan@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၈                    
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇
 
 
 

ဦးကျော်ဦး                                                   
ညွှန်ကြားရေးမှူး                                           
အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဌာန
e-mail:kyawoo@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၉၄               
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇
 

ဒေါ်စိမ့်စိမ့်အေး
ညွှန်ကြားရေးမှူး
အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

e-mail:seintseintaye@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၆၂၅
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

ဦးနေလင်းထွန်း
ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရုံး

e-mail:naylinhtun@ptd.gov.mm

 

 

 

ဦးမင်းမင်းထွဋ်
ညွှန်ကြားရေးမှူး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရုံး
e-mail:minminhtut@ptd.gov.mm