ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဦးမျိုးဆွေ                                      

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

e-mail:myoswe@ms-motc.gov.mm
ဖုန်း
       ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၅
ဖက်စ်   ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၁၆

ဦးသန်းထွန်းအောင်                                      

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စီမံရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနကြီး

e-mail:thanhtunaung@ms-motc.gov.mm
ဖုန်း
     ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၃၅
ဖက်စ်
  ၀၆၇ ၃၄၀၇၅၃၉

ဦးစိုးနိုင်                                          

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၊ ဥပဒေ၊ လိုင်စင်နှင့်အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေးဌာနကြီး

e-mail:ddglicence@ms-motc.gov.mm
ဖုန်း
      ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၆
ဖက်စ်  ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇

 

 
 
 

ဦးဇာနည်အောင်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အရင်းအမြစ်၊ ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးဌာနကြီး
e-mail:ddgresource&monitoring@ms-motc.gov.mm
 
ဖုန်း      ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၃၈
ဖက်စ်  ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇

ဦးဝင်းမင်းအောင်                               

ညွှန်ကြားရေးမှူး                            

ဘဏ္ဍာရေးဌာန                           

e-mail:winminaung@ms-motc.gov.mm             

ဖုန်း    ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၄၀                              

ဖက်စ်  ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇

ဒေါ်နီနီဟန်                                                          

ညွှန်ကြားရေးမှူး              

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဌာန         

e-mail: director.ir@ms-motc.gov.mm           

ဖုန်း     ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၃၁        

ဖက်စ်  ၀၆၇ ၃၄၀၇၇၈၄

ဦးမင်းမင်းထွဋ်
ညွှန်ကြားရေးမှူး
လိုင်စင်နှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန
e-mail:director.inspection@ms-motc.gov.mm

ဖုန်း      ၀၆၇ ၃၄၀၇၆၇၄

ဖက်စ်   ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇

ဦးကျော်ဦး                                                   

ညွှန်ကြားရေးမှူး                                           

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဌာန

e-mail:kyawoo@ms-motc.gov.mm

ဖုန်း     ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၉၄               
ဖက်စ် ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇

 

ဦးနေလင်းထွန်း
ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရုံး
e-mail:naylinhtun@ms-motc.gov.mm

ဖုန်း     ၀၁-၃၉၁၈၃၈

ဖက်စ်  ၀၁-၃၉၁၈၉၇

 

တိုင်ကြားစာလက်ခံဌာန

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

Email : ptdnpt.gov@gmail.com

Email : it.ptd@ms-motc.gov.mm

Website : https://ptd.gov.mm

ဖုန်း ၀၆၇ ၄၀၇၇၈၁