ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဦးမျိုးဆွေ                                      

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

e-mail:myoswe@ptd.gov.mm
ဖုန်း
 ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၅
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၁၆

ဦးသန်းထွန်းအောင်                                      

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စီမံရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနကြီး

e-mail:thanhtunaung@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၄၃၅
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၄၃၅

ဦးစိုးနိုင်                                          

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး၊ ဥပဒေ၊ လိုင်စင်နှင့်အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေးဌာနကြီး

e-mail:soenaing@ptd.gov.mm
ဖုန်း
 ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၆
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

 
 
 

ဦးဇာနည်အောင်
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
အရင်းအမြစ်၊ ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးဌာနကြီး
e-mail:zarneaung@ptd.gov.mm
 
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၄၃၈
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

ဦးဝင်းမင်းအောင်                               
ညွှန်ကြားရေးမှူး                            
ဘဏ္ဍာရေးဌာန                           
e-mail:winminaung@ptd.gov.mm             
ဖုန်း - ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၄၀                              
ဖက်စ် - ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၈

ဒေါ်နီနီဟန်                                                          
ညွှန်ကြားရေးမှူး              
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဌာန            
e-mail: ninihan@ptd.gov.mm           
ဖုန်း - ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၃၁         
ဖက်စ် - ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၈

ဒေါ်စံစံ                                       
ညွှန်ကြားရေးမှူး                               
ဥပဒေဌာန                         

e-mail:sansan@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၈                    
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇
 
 
 

ဦးမင်းမင်းထွဋ်
ညွှန်ကြားရေးမှူး
လိုင်စင်နှင့်စစ်ဆေးရေးဌာန
e-mail:minminhtut@ptd.gov.mm

ဦးကျော်ဦး                                                   

ညွှန်ကြားရေးမှူး                                           

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရေးဌာန

e-mail:kyawoo@ptd.gov.mm

ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၉၄               
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

ဦးနေလင်းထွန်း
ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးရုံး
e-mail:naylinhtun@ptd.gov.mm

 

 

 

တိုင်ကြားစာလက်ခံဌာန

ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

Email : complaint@ptd.gov.mm

Website : https://ptd.gov.mm

Phone No : 067407781