အများပြည်သူ သဘောထားတောင်းခံခြင်း

 
ထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်သည့် Spectrum Roadmap ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍သဘောထားမှတ်ချက်တောင်းခံခြင်း

Request for Information (RfI) for Common Database

Vanity Number Framework ထုတ်ပြန်နိုင်ရေးအတွက် အများပြည်သူသဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံခြင်း

Questionnaire on Establishment of a Myanmar IX နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အများပြည်သူသဘောထားတောင်းခံခြင်း

Myanmar Electronic Addressing Plan (Draft) အား ဒုတိယအကြိမ် အများပြည်သူသဘောထားတောင်းခံခြင်း

Myanmar Electronic Addressing Plan (Draft) အား အများပြည်သူသဘောထား တောင်းခံခြင်း

“ Telecommunication Tariff Directive (Draft)” အား အများပြည်သူသဘောထားတောင်းခံခြင်း

Fortune Telecom Co.,Ltd သို့ MCC နှင့် MNC နံပါတ်များ သတ်မှတ်ပေးနိုင်ရေးအတွက် အများပြည်သူသဘောထားတောင်းခံခြင်း

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းရေး မဟာဗျူဟာ ( Universal Service Strategy) မူကြမ်းအား အများပြည်သူ သဘောထားတောင်းခံခြင်း

လိုင်စင်ဆိုင်ရာ အခကြေးငွေများ ပြောင်းလဲကောက်ခံခြင်းအတွက် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ၂၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဃ) အရ အများပြည်သူသဘောထားတောင်းခံခြင်း

12
Weather
NAYPYITAW WEATHER