ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဘဏ္ဍာရေးဌာန

e-mail:finance@ptd.gov.mm
e-mail:ptdfinance16@gmail.com
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၄၈၇
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇