ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဘဏ္ဍာရေးဌာန

e-mail:budget.ptd@ms-motc.gov.mm

e-mail:revenue.ptd@ms-motc.gov.mm
e-mail:ptdfinance16@gmail.com
ဖုန်း
    ၀၆၇ ၃၄၀၇၄၈၇
ဖက်စ်
  ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၂၇