ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်စံချိန်စံညွှန်းဌာန
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၄၃၈
e-mail: monitoringptd2018@gmail.com