ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အာဆီယံရေးရာဌာန

e-mail:asean.ptd@ms-motc.gov.mm
e-mail:aseanptdmm@gmail.com
ဖုန်း
     ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၃၁

ဖက်စ်  ၀၆၇ ၃၄၀၇၇၈၄

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဌာန

e-mail:ir.ptd@ms-motc.gov.mm 
e-mail:apt.ir.ptd@gmail.com
e-mail:itu.ir.ptd@gmail.com
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၄၀

       ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၄၁

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာပို့တိုက်အဖွဲ့အစည်းများဌာန

e-mail:postal.ptd@ms-motc.gov.mm
e-mail:postal.ptd@gmail.com
ဖုန်း ၀၆၇ ၃၄၀၇၂၅၁