ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

အာဆီယံရေးရာဌာန

e-mail:asean@ptd.gov.mm
e-mail:aseanptdmm@gmail.com
ဖုန်း    ၀၆၇-၃၄၀၇၂၃၁

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဌာန

e-mail:itu@ptd.gov.mm
e-mail:apt@ptd.gov.mm

e-mail:apt.ir.ptd@gmail.com
e-mail:itu.ir.ptd@gmail.com

ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၄၀
      ၀၆၇-၃၄၀၇၂၄၁

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာပို့တိုက်အဖွဲ့အစည်းများဌာန

e-mail:postal@ptd.gov.mm
e-mail:postal.ptd@gmail.com
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၅၁