ဆက်သွယ်ရေးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခွင့်နှင့် စမ်းသပ်ပြသခွင့် လိုင်စင်စာရင်း

 
(၁.၅.၂၀၂၃)ရက်နေ့အထိ ဆက်သွယ်ရေးစက်ကိရိယာနှင့် ပစ္စည်းများ ရောင်းဝယ်ခွင့်လိုင်စင်၊ စမ်းသပ်ပြသခွင့် လိုင်စင်နှင့် ပြင်ဆင်ခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူများစာရင်း

Weather
NAYPYITAW WEATHER