ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ဦးစိုးသိန်း
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
e-mail:soethein@ptd.gov.mm

ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၅
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၁၆

ဦးမျိုးဆွေ
ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်
e-mail:myoswe@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၅၃၅
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

ဦးခင်ကျော်
ညွှန်ကြားရေးမှူး
စီမံရေးရာဌာန
e-mail:khinkyaw@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၄၈၇
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

ဦးသန်းထွန်းအောင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

စီမံရေးနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဌာနကြီး

e-mail:thanhtunaung@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၄၃၅
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၄၃၅

ဒေါ်စံစံ
ညွှန်ကြားရေးမှူး
ဥပဒေဌာန

e-mail:sansan@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၈
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

ဦးစိုးနိုင်

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်

အရင်းအမြစ်၊ ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်

ကြီးကြပ်ရေးဌာနကြီး

e-mail:soenaing@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၆
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

ဒေါ်စိမ့်စိမ့်အေး
ညွှန်ကြားရေးမှူး
အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန

e-mail:seintseintaye@ptd.gov.mm
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၆၂၅
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

ဦးဇာနည်အောင်
ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရေဒီယိုလှိုင်းနှုန်းစဉ်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်
စံချိန်စံညွှန်းဌာန
  

e-mail:zarneaung@ptd.gov.mm 
ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၄၃၈
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

ဦးကျော်ဦး

ညွှန်ကြားရေးမှူး

အခြေခံဆက်သွယ်ရေးလိုအပ်ချက်
ဖြည့်ဆည်းရေးဌာန

e-mail:kyawoo@ptd.gov.mm

ဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၇၂၉၄
ဖက်စ် ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၇

 

 

ဦးနေလင်းထွန်း
ညွှန်ကြားရေးမှူး
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး

e-mail:naylinhtun@ptd.gov.mm

ဦးမင်းမင်းထွဋ်
ညွှန်ကြားရေးမှူး
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရုံး
e-mail:minminhtut@ptd.gov.mm